Użycie ReduSystems®

Nakładanie przy użyciu pistoletu natryskowego

Produkty ReduSystems doskonale sprawdzają się przy nakładaniu ręcznym. Jakość i funkcje urządzenia w dużym stopniu decydują o efekcie końcowym. Z logicznego punktu widzenia pistolet natryskowy powinien składać się z pompy membranowej o minimalnej wydajności 40 l/min i przewodu gumowego o wystarczającej długości, by można było dotrzeć do każdego zakamarka szklarni. Pistolety natryskowe są dostępne w różnych kształ tach i formach. 


Fot. 1. Zestawy pompy do podawania ręcznego

W przypadku spryskiwania ręcznego trudność polega na równomiernym rozprowadzeniu wybranej liczby wiader cieczy na określonej powierzchni. Osiągnięcie równomiernego rozprowadzenia może być trudne dla osób bez doświadczenia. W praktyce równowaga między tempem marszu, rozcieńczeniem natryskiwanego roztworu a ustawieniem pistoletu natryskowego określa właściwości nakładanej powłoki. Jeśli cała powierzchnia zostanie „uderzona” cieczą we właściwy sposób, natryskiwany roztwór będzie płynąć jednorodną warstwą. Jeśli wskutek spływania cieczy do systemu kanalizacji dojdzie do nadmiernych strat, ostatecznie uzyskana na dachu powłoka będzie cieńsza. Cieńsza warstwa oznacza mniejszą odporność na zużycie i nie zapewnia efektu zakładanego w chwili wyboru roztworu. Gdy operator ma niewielkie doświadczenie w pracy z pistoletem natryskowym, zaleca się nałożenie dodatkowej ilości roztworu (jedno lub dwa wiadra), by skompensować stratę natryskiwanego roztworu.


Fot. 2. Natryskiwanie ręczne 

Ogólne instrukcje stosowania

 1. Określić, jaka ilość wody i wymaganego produktu ReduSystems jest niezbędna do uzyskania wymaganej powłoki. Zastosować natryskiwany roztwór w ilości od 1700 do 2000 l na hektar (natryskiwany roztwór = ReduSystems + woda).
 2. Sprawdzić, czy mieszalnik ma wystarczającą pojemność na całkowitą ilość natryskiwanego roztworu. Napełnić mieszalnik wymaganą ilością czystej wody. 
 3. Wlać wybraną liczbę wiader wody do mieszalnika, Ponieważ podczas natryskiwania mechanicznego prawie nie dochodzi od strat, ilość produktu ReduSystems można zmniejszyć o 10%.
 4. Wymieszać przeznaczony do natryskiwania roztwór z wystarczającą siłą, by uzyskać jednorodną ciecz. Sprawdzić jakość zmieszania badając, czy na dnie mieszalnika nie zbiera się zagęszczony produkt ReduSystems, skrobiąc dno mieszalnika długim przedmiotem. 
 5. Aby możliwe było pełne wykorzystanie zalet produktów ReduSystems, określona liczba wiader powinna zostać starannie rozprowadzona po powierzchni wymagającej pokrycia. 
 6. Preparat należy nakładać wyłącznie we właściwych warunkach opisanych poniżej. 

Warunki wpływające na efekt 

Poniżej opisano elementy ogólne, które należy uwzględnić, gdyż będą one mieć wpływ na efekt końcowy, niezależnie od wybranej formy aplikacji. 

 • Nie nakładać w warunkach pogodowych niezapewniających właściwego schnięcia. Powłoka może ześlizgiwać się ze szkła tworząc nierówną warstwę. Powłoka znajdująca się wyżej będzie cieńsza, a zatem mniej wytrzymała. 
 • Nie nakładać na mokry dach ani podczas opadów. Istnieje znaczne ryzyko, że powłoka ulegnie uszkodzeniu lub zostanie całkowicie spłukana przez deszcz. Powłoka nakładana na mokre szkło w rzeczywistości ulega dalszemu rozcieńczeniu, na powierzchni znajdzie się więc mniej produktu, co będzie mieć dalsze konsekwencje dla właściwości ostatecznie uzyskanej powłoki. 
 • Nie nakładać, jeśli przewidywane są opady w ciągu najbliższych ośmiu godzin. Ryzyko uszkodzenia przez deszcz jest znaczne. 
 • Nie nakładać produktów ReduSystems przy temperaturach poniżej 10°C. Czas suszenia jest wówczas znacznie dłuższy. Powłoka nie może być mokra w chwili nadejścia nocy, gdyż skraplająca się woda może (częściowo) zmyć warstwę preparatu. Nie stosować produktów ReduSol w temperaturach poniżej 5°C.
 • Nie stosować przy silnym wietrze, gdyż natryskiwany roztwór może zostać zdmuchnięty. Straty roztworu powodują powstanie cieńszej warstwy niż zamierzona, co ma wpływ na jej właściwości. Ponadto rozwiewany przez wiatr roztwór może rozpryskiwać się na okolicznych obiektach. 
 • Nie stosować przy silnym wietrze, gdyż natryskiwany roztwór może zostać zdmuchnięty. Straty roztworu powodują powstanie cieńszej warstwy niż zamierzona, co ma wpływ na jej właściwości. Ponadto rozwiewany przez wiatr roztwór może rozpryskiwać się na okolicznych obiektach. 

Dozowanie

Główne przyczyny wyboru pewnych produktów ReduSystems to korzystny wpływ produktów na uprawy. Celem ich stosowania jest maksymalizacja tych korzyści. Mogą one dotyczyć różnych aspektów, jednak najważniejszy jest wzrost wydajności oraz poprawa jakości. Pożądany efekt jest bezpośrednio proporcjonalny do liczby wiader roztworu naniesionych na powierzchnię oraz okoliczności i technologii używanych podczas stosowania. Zalecamy stosowanie pewnej liczby wiader na sezon: Doświadczenie i badania wykazały, że nasze zalecenia idealnie sprawdzają się w pewnych warunkach i dla pewnych upraw. Użycie z wyboru większej lub mniejszej liczby wiader lub nieprawidłowe nakładanie (utrata produktu podczas nakładania, nierówne natryskiwanie, niekorzystne warunki pogodowe itp.) ma pewne konsekwencje. Są to:

Użycie mniejszej od zalecanej liczby wiader roztworu: 

 • Oczekiwane oddziaływanie na rośliny będzie mniejsze lub nie będzie go wcale. 
 • Oczekiwane oddziaływanie na rośliny będzie mniejsze lub nie będzie go wcale. 
 • Powłoka będzie nietrwała i zostanie szybciej spłukana przez deszcz. Ponadto powłoka będzie cieńsza, co sprawi, że efekt będzie minimalny. 

Użycie większej od zalecanej liczby wiader roztworu: 

 • W niektórych przypadkach dojdzie do wzmocnienia pożądanego działania, lecz w większości przypadków ilość dostępnego dla roślin światła będzie mniejsza. 
 • W przypadku stosowania produktów zacieniających może to spowodować, że ilość światła będzie za mała, co doprowadzi do spadku temperatury. 
 • Powłoka będzie trwalsza, zatem utrzyma się ona dłużej. Czasem zacienienie będzie zbyt duże w ciągu kilku ostatnich miesięcy, kiedy natężenie światła jest niższe.  

Kreator produktów ReduSystems „ReduWizard” zaleca idealne produkty i ilości, jakie należy stosować z każdym rodzajem upraw. Porady udzielane przez ReduWizard są oparte na danych statystycznych uzyskanych z setek stacji pogodowych z całego świata. Dane te są łączone z informacjami wprowadzanymi przez użytkowników, co pozwala na oferowanie indywidualnych zaleceń. 

Bezpieczeństwo i środowisko

Bezpieczeństwo stosowania powłok ReduSystems

 • W wielu krajach praca na dużych wysokościach bez odpowiednich urządzeń zabezpieczających jest niedozwolona. Zatem chodzenie po dachu szklarni bez odpowiednich urządzeń zabezpieczających może być wykroczeniem!
 • W przypadku kontaktu powłok ReduSystems ze skórą lub oczami należy spłukać wodą. W przypadku ReduClean istnieją dodatkowe zalecenia dotyczące stosowania. 
 • W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem

Wpływ na środowisko

 • Produkty ReduSystem są nieszkodliwe dla środowiska. 
 • Duże stężenie środka ReduSol w wodzie może prowadzić do niepożądanego, tymczasowego zabarwienia jej na biały kolor.
 • Należy sprawdzić skuteczność i bliskość dróg wodnych, do których mogą spływać produkty ReduSystems. W razie konieczności zapobiegać napływowi.   
 • Należy sprawdzić stan zbiorników wodnych po napływie produktów ReduSystems.

Chcieć wiedzieć więcej?

Opracowujemy pogłębioną wiedzę w języku angielskim, niemieckim i holenderskim dla hodowców i konsultantów, dając wgląd w klimat i kontrolę światła dzięki naszym produktom.

Możesz określić artykuły, które chcesz otrzymywać. Zawsze możesz zrezygnować z subskrypcji.

ReduSystems® to marka of Mardenkro B.V. Copyright © Mardenkro B.V.